ОШ "Бранко Радичевић", Бољевци

Од колевке па до гроба, најлепше је ђачко доба!

Правила понашања у сали

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У САЛИ

И ОДНОС ПРЕМА ЧАСУ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

1. Пре почетка часа ученици који не раде физичко васпитање у обавези су да дођу у кабинет наставника физичког васпитања и пријаве се наставнику (донесу лекарско или оправдање родитеља, пријаве поштеду или дa немају опрему). Уколико то не учине, а појаве се без опреме, биће третирани као ученици који су заборавили оправдање, добиће минус (-), а сваки трећи минус има за последицу уписивање оцене један (1) из односа према предмету.

2. Самовољан улазак у фискултурну салу није дозвољен. Ученици улазе у салу након прегледа патика који се обавља на уласку у исту.

3. На часу физичког васпитања обавезна је уредна спортска опрема (бела памучна мајица без икаквих обележја, црни или тегет шорц/тренерка за дечаке и црни или тегет шорц/тренерка за девојчице и чисте, резервне патике). Обавеза ученика (и њихових родитеља) је да воде рачуна о личној хигијени, коју текође контролишу и професори. Ученик који нема адекватну опрему не може активно да учествује на часу. Ако нема резервне патике за тај час добија минус (-), а уз лекарско оправдање или оправдање родитеља, (само једном у току полугодишта), под условом да су понели резервне патике, ученик не добија минус (-), а наставник бележи разлог због којег ученик не ради. Уколико ученик у току једног класификационог периода, три и више пута не понесе опрему, ученик ће добити недовољну оцену из активности и односа према часу, што је једна од кључних оцена у доношењу коначне оцене на крају полугодишта и школске године.

4. Ученик је дужан, да уколико у дужем периоду одсуствује са наставе физичког васпитања ( болест,повреда...), носи резервне патике како би пасивно присуствовао часу. Уколико таквих часова буде више од 30%, добија могућност да буде оцењен на основу теоријског дела, како не би морао да буде упућен на разредни испит.

5. На часу физичког васпитања ученицима није дозвољено ношење накита (огрлица, наруквица, сатова и сл.) да не би дошло до повреда. Такође, ученице морају имати уредно завезану косу и покупљене шишке, што важи и за ученике уколико имају дугу косу (рајф, трака...). Ученици који се не придржавају овог правила, сами сносе одговорност за евентуалне повреде. Забрањена је и употреба мобилних телефона. Одузети телефон биће достављен одељенском старешини.

6. Сваки ученик који из било којих разлога не присуствује часу физичког васпитања, дужан је да сво изостанак унапред или накнадно оправда код наставника. Оправдање ће бити уважено ако је потписано одстране лекара или родитеља, при чему родитељ може оправдати само један (1)час у току полугодишта. Оправдање треба да се донесе најкасније други час од дана изостанка.

7. Ученик који часу приступи након што наставник стане пред врсту, не може активно да учествује на часу и биће уписан у дисциплински лист.

8. Ученици који не учествују активно на часу (болест, неадекватна опрема, закашњење и сл.), немају право да напусте час или место које им је наставник одредио док траје час – у било ком тренутку или пре истека часа– тј. 45 минута.

9. Ученик који својим понашањем омета час физичког васпитања биће упозорен од стране наставника. Ако се такав облик понашања понови, ученик ће бити уписан у дисциплински лист, о томе обавештен одељењски старешина, а по потреби и упућен психо-педагошкој служби.

10. Aкo се три (3) пута у полугодишту понови било који преступ или кршење наведених правила, ученик ће добити недовољну оцену из активности и односа према часу, што је једна од кључних оцена у доношењу коначне оцене на крају полугодишта и школске године.

11. За свако уништавање, оштећење или ломљење школске имовине ученик материјално одговара.

12. Све коришћене справе и реквизите треба вратити на своје место по завршетку часа.

13. Обавеза наставника и учитеља је да на час долазе без кашњења, у адекватној спортској опреми и чистим патикама.

Актив физичког васпитања                               Директор школе          

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У

СВЛАЧИОНИЦИ

1. Ученици су дужни да сачекају испред врата, док свлачионицу не напусте ученици са претходног часа , односно,не могу ући пре звона за почетак часа. Дужни су да поштују Правилник о раду фискултурне сале, што подразумева да воде рачуна да у салу не улазе са предходно блатњавој обући, већ да поведу о томе рачуна. Строго је забрањено прање патика у лавабоу. Самоиницијативно улажење у свлачионице није дозвољено, као и улазење дечака у свлачионицу предвиђењу за девојчице и обрнуто. Ученици који не поштују ова правило, биће уписани у дисциплински лист.

2. Задржавање у свлачионици за време часа није дозвољено. Уколико ученик не поштује правила да мора носити чисте патике, час ће провести у миру и тишини   на трибинама, и добиће минус.

3. Ученици се у свлачионици задржавају до доласка наставника на час који их тада обавештава о месту извођења часа (нема задржавања и прављења гужве по ходнику).

4.Строго је забрањено уношење хране, семенки и сл. у фискултурну салу или свлачионицу.

5. Прскање водом у свлачионицама није дозвољено (да не би дошло до клизања и повреда ученика). Ученици који не поштују ово правило биће уписани у дисциплински лист и упућени на разговор са одељенским старешином.

6. Бацање ђубрета (кутија, флашица, кеса и томе слично) по свлачионици, или било где у фискултурној сали као и у WC шољу, није дозвољено.

7. Улазак у туш кабину у обући није дозвољен.

8.На почетку часа наставник закључава врата фискултурне сале тако да уколико буде причињена било каква материјална штета за њу одговара разред који је на часу.


Актив физичког васпитања                             Директор школе